preloader

Czy warto ubiegać się o Bezpieczny Kredyt 2 proc.? Podajemy niuanse!

Kredyt dofinansowany przez państwo, czyli szeroko promowany projekt „Pierwsze Mieszkanie” jest przez wiele osób postrzegany jako rodzaj przywileju. Jednak sytuacja nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Udział w kredycie hipotecznym 2% to przede wszystkim obowiązki wynikające z umowy kredytowej – zanim podejmie się decyzję ubiegania się o dofinansowanie, warto je poznać, aby nie narazić się na straty.

Oprocentowanie niskie, ale…

Tego lata wchodzą w życie przepisy pozwalające osobom uprawnionym skorzystać z programu Pierwsze Mieszkanie i należącym do tego projektu Bezpiecznego Kredytu 2 proc. Tak niskie oprocentowanie stało się możliwe dzięki dopłacie ze środków publicznych, a jak wiemy państwo nie daje niczego „za darmo” dlatego ustawa jest obwarowana szeregiem dyspozycji prawnych, których niedopełnienie może poskutkować odebraniem dotacji beneficjentom. I to praktycznie w każdej chwili.

Dotacja a prawo własności

Ustawodawcy przewiedzieli szereg okoliczności, w których dopłaty wygasną. Na pierwszy plan wysuwa się sytuacja, w której kredytobiorca dokona w okresie przysługiwania dotacji zbycia prawa własności do mieszkania, domu; albo prawa spółdzielczego związanego z domem, lub lokalem mieszkalnym. Mówimy o okolicznościach z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej i zbycia na rzecz drugiego kredytobiorcy. Wygaśnięcie dopłaty nastąpi również wówczas, gdy nastąpi zmiana sposobu użytkowania danej nieruchomości (albo jej części) w taki sposób, który uniemożliwiłby zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych przez tę nieruchomość. Przykładem takiej sytuacji jest transformacja domu, lub mieszkania w miejsce służące wyłącznie działalności gospodarczej.

Nie szukać drugiego mieszkania

Kolejną sytuacją, w której możemy stracić dopłatę do Bezpiecznego Kredytu 2 proc. jest nabycie przez kredytobiorcę prawa własności innego mieszkania, lub domu. Oczywiście za wyjątkiem sytuacji, w której dodatkowe lokum zostaje odziedziczone – w takim wypadku dopłaty wciąż będą przysługiwać. Jeśli chodzi o inne sytuacje, to w praktyce wygląda to tak, że przez dziesięć lat obowiązywania dotacji, osoby korzystające z tego kredytu w zasadzie nie będą mogły kupić innego mieszkania. Podobnie, każdy kredytobiorca straci dopłaty w przypadku wynajęcia domu, lub lokalu (albo ich części) innej osobie, jak również z momencie użyczenia komuś nieruchomości objętej opisywanym kredytem.

180774452_m_normal_none-min

Ostrożnie z wyjazdami

Jeśli uczestnik Bezpiecznego Kredytu 2 proc zaprzestanie prowadzenia w sfinansowanej tym kredytem nieruchomości gospodarstwa domowego na okres co najmniej 12 miesięcy, to zgodnie z ustawą jego dopłaty przepadną. Chyba, że gospodarstwo będzie prowadzone przez drugiego kredytobiorcę, albo przerwa będzie wynikiem decyzji jakiegoś organu nadzoru budowlanego, nakazującego wyłącznie nieruchomości z użytkowania. W praktyce oznacza to, że jeśli osoba, która wzięła kredyt samodzielnie będzie zmuszona do wyjazdu na co najmniej rok, np. w misji humanitarnej, albo na zagraniczne stypendium i pozostawi nieruchomość, to chociaż jej nie wynajmie, i nadal będzie spłacać kredyt, najprawdopodobniej straci dopłaty. Właśnie dlatego przed zaciągnięciem kredytu 2% warto skonsultować się z doświadczonym zespołem finansowym, dzięki temu będziemy wiedzieć jakich sytuacji unikać.

Gospodarstwo domowe – dwa przypadki

Inne okoliczności utraty dopłat do Bezpiecznego Kredytu 2 proc. to dwa przypadki udostępnienia nieruchomości do zamieszkania, albo wspólnego prowadzenia gospodarstwa domowego. Pierwszy przypadek to osoba, która przed rok poprzedzający udzielenie kredytu z państwowymi dopłatami prowadziła wspólnie z kredytobiorcą gospodarstwo domowe. Drugi przypadek zaś to osoba, która jako drugi rodzic dziecka kredytobiorcy nie prowadziła z nim wspólnego gospodarstwa domowego.

Tego kredytu lepiej nie spłacać wcześniej

Dopłaty wygasają w przypadku osób, wobec których zostaje ogłoszona upadłość. Ustawodawcy przewidzieli również sytuację przedterminowej spłaty kredytu. W przypadku pospieszenia się z pokryciem pożyczki, dopłata zostaje cofnięta i dotację trzeba będzie zwrócić. W sytuacji gdy Bezpieczny Kredyt 2 proc. obejmuje dwie osoby, ale tylko jedna spełnia ustawowe warunki, to w chwili gdy przestanie ona być stroną umowy kredytowej w innym wypadku, niż w wyniku śmierci, dotacja do kredytu też przestanie przysługiwać.

Jeśli się nie wprowadzimy…

Ustawa przewiduje także, że jeśli osoba korzystająca z omawianej pożyczki zostanie prawomocnie skazana za przestępstwo mające związek z udzieleniem kredytu, wówczas dopłaty trzeba będzie zwrócić z odsetkami. Inna możliwość to wygaśnięcie dopłat w sytuacji gdy przez okres dwóch lat od zakończeniu budowy nieruchomości finansowanej kredytem, albo nabycia prawa własności do niej, kredytobiorca nie rozpocznie tam prowadzenia swojego gospodarstwa domowego. Jak widać, okoliczności w jakich może dość do wygaśnięcia dotacji do kredytu nie jest mało. Warto więc skorzystać z doświadczenia rzetelnych ekspertów finansowych obeznanych z niuansami prawnymi, zanim podejmie się decyzję ubiegania się o Bezpieczny Kredyt 2 proc.

Po więcej informacji na temat bezpiecznego kredytu zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem.

Skontaktuj się z nami